ΝΕΑ

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 09:12

Πρώτη Συνέντευξη Τύπου_Δελτίο Τύπου_SeeG_gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Empowering Businesses Seeking Growth» με ακρωνύμιο “SeeG”.

Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Αγγελίδης Νικόλαος, παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ενεργή συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο ευρωπαϊκό έργο «Empowering businesses Seeking Growth - Ενδυνάμωση επιχειρήσεων στην αναζήτηση αναπτυξιακών προοπτικών» με ακρωνύμιο «SeeG».
Η εν λόγω πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών, με έναρξη στις 26 Απριλίου 2021 και λήξη στις 25 Απριλίου 2023.
Ο στόχος του έργου
Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος, κ. Αγγελίδης, το έργο στοχεύει στη δημιουργία - προώθηση ενός περιβάλλοντος που καλλιεργεί την επιχειρηματικότητα και υποστηρίζει τους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων), προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις πραγματικές τους ανάγκες, προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης.
Ο Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «Οι πρωτοβουλίες επιχειρηματικής υποστήριξης, όπως η διοργάνωση επιμορφώσεων και καταρτίσεων, δύνανται να συμβάλουν στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μέσω της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας καθώς και στην αναγνώριση των νέων και μικρών επιχειρήσεων, ως βασικών επιχειρηματικών παραγόντων».
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «SeeG» στοχεύουν αφενός στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης, αφετέρου στη βιωσιμότητα και ευημερία των ήδη υφιστάμενων. Στην πρώτη περίπτωση, οι δραστηριότητες σχετίζονται με την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διαδικασία δημιουργίας μίας επιχειρηματικής ιδέας, την ικανότητα πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης, τις ευκαιρίες δικτύωσης, ιδίως την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δραστηριότητες είναι προσανατολισμένες σε εργαλεία και τεχνικές ποιότητας και καινοτομίας καθώς επίσης και στον χώρο του μάρκετινγκ και της προώθησης της στρατηγικής της επιχείρησης.
Τι αποκομίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής μας
Αναφορικά με τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, μέσα από τη συμμετοχή του στο εν λόγω ευρωπαϊκό έργο, «έχει τη δυνατότητα δικτύωσης με επιχειρηματικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε έναν κύκλο επιμορφώσεων και καταρτίσεων και να συμμετάσχουν σε ένα “Πλέγμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας” καθώς και σε “Θεματικά Εργαστήρια” αποκτώντας χρήσιμη τεχνογνωσία και κατ' επέκταση διασφαλίζοντας όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή τους».
Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι προσφέρεται η ευκαιρία στους δυνητικούς επιχειρηματίες της περιοχής να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο του “επιχειρείν” και να πληροφορηθούν για τη διαδικασία σύστασης μίας νέας επιχείρησης, τα πιθανά εμπόδια αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
80 ωφελούμενοι στις προγραμματισμένες δράσεις του Επιμελητηρίου
Συνολικά, 80 ωφελούμενοι έχουν ενταχθεί στο μητρώο για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δράσεις του Επιμελητηρίου.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκίνησε για τους πρώτους 40 ωφελούμενους στις 09 Ιανουαρίου 2023 και θα έχει διάρκεια έως τις 20 Μαρτίου, ενώ για τους υπόλοιπους 40 το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου. Οι επιμορφώσεις θα υλοποιηθούν από τις 21 έως τις 27 Μαρτίου.
Τέλος, έχει ήδη δρομολογηθεί η υλοποίηση «θεματικών εργαστηρίων» με έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου και λήξη στις 20 Φεβρουαρίου.

logo
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στη Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»
«Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας»