Image

Ползи

Основните резултати от проекта, които значително ще подобрят условията за предприемачество в трансграничната зона и ще допринесат за основните цели на проекта, са:

  • изпълнението на мрежови действия като кръгли маси, бизнес форуми, тематични семинари и платформа за възможности за партньорство, допринасящи за насърчаването на транснационалното сътрудничество;
  • разработване на стратегическа рамка за растеж на бизнеса, съдържаща картографско проучване на транграничния регион и най-добри практики на ниво ЕС по въпросите на иновациите и екстровертността;
  • подобряване на системата за подкрепа на МСП чрез разработване на обучителни материали, включително уеб семинари и набори от инструменти;
  • реализиране на обучения, фокусирани върху организацията и управлението на МСП с акцент върху кризисни периоди, жизнеспособни техники за финансово управление-възстановяване на дългове, евтини ИТ ефективни технологии, ускорители на растежа, елиминатори на ограничения и др.;
  • реализиране на сесии за повишаване на бизнес уменията, фокусирани върху 2 основни категории, при профилиране на бенефициентите (а) насърчаване на личностно израстване, самочувствие и умения за работа в мрежа за нови или бъдещи предприемачи и (б) адаптиране на бизнеса към новите изисквания на стандартите ISO, анализ на риска – управление, план за непрекъснатост на бизнеса /BCP/и др.;
  • реализиране на тематични семинари, включително учебни посещения, фокусирани върху управление на иновациите, екстровертност, социална икономика, стартиращи фирми, оценка на възможностите за финансиране, равни възможности и недискриминация в бизнеса, електронна търговия и киберсигурност;
  • разработване на модел за подкрепа на предприемачеството, включително предоставяне на консултантски услуги на бизнес ниво или група, персонализирани консултантски услуги и бизнес обучение за предприемачи.
logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”