Image

Описание и естество на проекта

Идеята на проекта е разработена съвместно от партньорите, имайки предвид общите предизвикателства, пред които са изправени МСП в региона, и с цел съвместно развитие на екосистема, която насърчава предприемачеството и предприемачите. Предизвикателствата, които породиха тази инициатива, са:

  • липса на хоризонтални и персонализирани услуги за подкрепа за предоставяне на насоки и механизми за използване на възможностите за финансиране - да се ​​реши чрез разработване на система за подкрепа на предприемачеството.
  • ограничен достъп на предприемачите до ноу-хау в бизнеса, тъй като знанията не се споделят и ефектът на „разливането“ не е от хоризонтална полза за всички предприятия, тъй като обикновено е ограничен сред иноваторите - да се ​​реши чрез инструменти за обмен на знания и ноу-хау.
  • ограничен достъп до обща информация и контакти, тъй като не всички предприятия имат достъп до едни и същи актуални източници на информация - да се ​​реши чрез дейности за повишаване на осведомеността и използване на информационни инструменти и канали.
  • липса на помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги - да се ​​реши чрез разработване на система за подкрепа на предприемачеството.
  • липса на достъп/ноу-хау по отношение на технологии за спестяване на разходи. Да се реши чрез хоризонтални и персонализирани услуги за подкрепа.
  • неадекватно човешко развитие и умения. Да се ​​реши чрез дейности, повишаващи уменията и способностите по теми, свързани с предприемаческите знания.
  • липса на сътрудничество.
logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”