Image

Цели на проекта

Предложената мрежа от действия включва интервенции в обхвата на повишаване на предприемаческата култура, подпомагане създаването на бизнес, изграждане на нови умения и подкрепа на нови и/или съществуващи предприятия. Действия, които целят насърчаване на екосистема, която насърчава предприемачеството и предприемачите в трансграничиня район и водят до подобряване на системите за подпомагане на предприемачеството на МСП. По-конкретно, ще бъде насърчавана среда, подкрепяща предприемачите (включително стартиращи фирми), чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на положително медийно отразяване и обединяването им. Партньорите се съгласиха да поемат инициатива, за да се справят с обща пречка, която е ограниченият достъп на МСП, ако има такъв, до съществуващите услуги за подкрепа. В същото време те също признават това като фактор, който влияе или обезсърчава създаването на бизнес като цяло.

За да се подобрят системите за подпомагане на предприемачеството на МСП, се предвижда набор от дейности, които са насочени към два основни вида фактори, тези, които определят вземането на решения за нови бизнеси, и тези, които определят успеха и жизнеспособността на предприятията. В първия случай дейностите са свързани с подобряването на ноу-хау, процеса за генериране на бизнес идея, способността за достъп до инструменти за финансиране, възможностите за работа в мрежа, особено достъпа до подкрепящи услуги и накрая развитието на умения, свързани с въпроси като управление на риска и т.н., във втория случай дейностите са ориентирани към предприемачески аспекти като квалифициране, качество и иновации, инструменти и техники, въвеждане в настоящите процедури, маркетинг и промоционално място в стратегията на бизнеса и т.н. Освен това, трябва да се спомене, че комбинацията от услуги, които трябва да бъдат предоставени, чрез цялата мрежа от предвидени дейности, е проектирана да бъде гъвкава и адаптивна към това, което е необходимо в момента, както и към това кой се нуждае от конкретния пакет услуги (профилиране).

logo

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове настраните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

 

„Тази страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорно за ТЪРГОВСКАТА И ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледната точка на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат”